தமிழ்த் துறை முப்பெரும் விழா - 2022

மாண்பமை வேந்தருக்கு முப்பெரும் விழாவில் சிறப்பு விருந்தினர்கள் சிறப்புச் செய்தல்

சிறப்பு விருந்தினர் சிறப்புரையாற்றல்

ஐந்து தமிழ் அமைப்புகளுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ளல்

முப்பெரும் விழாவில் போட்டிகளில் பங்கேற்று வெற்றிபெற்ற மாணவர்களுக்குப் பரிசு வழங்கல்